Trei, Doamne... si toate trei

~ EN Translation " Three, God... and all three!"


Three, God... and all three

0 comentarii: